Se dagens badtemperatur

Ordningsregler/Regulations

Ordningsregler

Engish are listed below…

Utrustning
Campingenhet, d v s, husvagn/bil med eller utan förtält skall placeras med minst 4 meters avstånd från annan campingenhet. 1 bil/plats. Övriga fordon hänvisas till gästparkeringen.

Vid byggande av fasta anordningar såsom golv, staket eller skyddsvall måste alltid kontakt med campingvärd tas. Se till att gasol- och elutrustning är provad och godkänd enligt gällande bestämmelser.

Besökande

Tillfälliga besökare ombedes att parkera på gästparkeringen utanför campingområdet.

Hundar
Hundar skall hållas kopplade inom campingens område och rastas utanför campingområdet. Plocka alltid upp hundlatrin och kasta i någon av våra papperskorgar.

Rökning

Rökning är, enligt lag, förbjuden på allmän plats. I och runt reception, sanitet, bastu mm är det förbjudet att röka.

Du får röka på din hyrda uppställningsplats, gångvägar och speciella anvisade rökplatser (kommer upp inom kort).

I stugorna är det rökförbud.

Tänk på din omgivning så de inte blir utsatta för passiv rökning.

Allmänna regler
*   Incheckningstid från kl.15.00.

*   Respektera andras önskan om att få vara ifred.
*   Motorfordonstrafik på campingplatsen får endast ske mellan områdets entré och den egna tomten.
*   Fartbegränsning gäller inom området och är maximerad till 20 km/h. Bilkörning under alkohol- och drogpåverkan är absolut förbjuden.

*   Visa omtanke och hänsyn och iaktta tystnad mellan kl. 23:00-07:00.

*   Håll ordning inom campingplatsen, det behövs för den allmänna trivseln.
*   Var aktsam om gräs och planteringar, om närboendes tält och övrig egendom.
*   Bollspel är inte tillåtet vid tält/husvagnar/husbilar, endast på särskilt anordnad plan.

*   Grillning är endast tillåtet vid upphöjd grill, ej direkt på marken. Tänk på säkerhetsavstånd.

*   Biltvätt är inte tillåtet inom området.

Hygien
Avfall sorteras i de kärl som anvisas. Använd vår sorteringsgård. Grovsopor och farligt avfall hänvisas till kommunens egen sopstation.

Personlig hygien, klädtvätt samt naturbehov skall göras i därför avsedda sanitetsutrymmen.

Lämna de gemensamma utrymmena (tvättstuga, TV-rum, kök, bastu och sanitet) i samma skick som du själv önskar finna dem.

Ansvar
Campingvärden eller personalen ansvarar inte för skador på eller förlust av campinggästernas ägodelar. Den som skadar byggnader, material eller andra gästers ägodelar kan göras ersättningsskyldig enligt gällande lagregler. Gästen förbinder sig att vårda hyresobjekt/område väl samt följa de ordningsregler som gäller, samt se till att medresenärer/egna besökare gör detsamma.

Avtalet upphör med omedelbar verkan om…

  • …gästen eller någon i dennes sällskap uppträder störande i hyresobjektet/på området.
  • …gästen eller någon i dennes sällskap begår skadegörelse på hyresobjektet/på området.
  • …gästen eller någon i dennes sällskap inte rättar sig efter personalens/platsledningens anvisningar.
  • …hyresobjektet/området används till ej tillåtet ändamål.

Skulle avtalet upphöra på grund av något av ovanstående fall måste gästen och dennes sällskap omedelbart checka ut från hyresobjektet/området och äger ingen rätt att återfå någon del av hyresbeloppet.

Var rädd om naturen

Naturen måste behandlas med försiktighet. Det är förbjudet att slänga papper, avfall, flaskor, burkar och liknande i enlighet med gällande miljöskyddslagstiftning. Brott medför straff. En bra campingplats gäst är alltid en naturälskare.

Avresa
– Utcheckningstid senast kl.11.00 för stugor och 12.00 för husvagn/husbil.

– Vid avresa skall utnyttjat område vara väl avstädat.

Regulations

Equipment
A camping unit, I e, caravan/motorhome with or without a side tent, must be placed at least 4 m from another camping unit. 1 car/campsite. Other vehicles are referred to the guest parking.

When building a fixed device such as a floor, fence or shelter, a contact always must be taken with the campsite owner.

Ensure that gasol- and electrical equipment are tested and approved in accordance with applicable regulations.

Dogs
Dogs must be kept on a leash and exercised outside the campingsite grounds.

Smoking

Smoking is, by law, prohibited in public places. In and around reception, sanitation, sauna etc. smoking is prohibited.

You can smoke at your rented stand, walkways and special designated smoking areas (coming up shortly).

There is no smoking in the cabins.

Respect others and do not expose them to passive smoking.

General rules
*   Check in from 15.00 pm.

*   Respect the wishes of others to be left alone.
*   Motor vehicle traffic is only permitted on the campsite between the campsite entrance and the     guest’s own pitch.
*  Speed limitation applies in the area and is maximized to 20 km / h. Driving under the influence of alcohol and drugs is absolutely forbidden.

*   Show consideration. The campsite should be quiet from 11 pm – 7 am.
*  Keep order within the campsite. This is necessary for everyone’s comfort.

*  Take care of grass and flowerbeds, nearby tents and other property.
*   Ball games are not allowed by the tents/caravans/motorhomes. Football is only allowed on specially arranged pitches.

*   Grilling is only allowed with raised grill, not directly on the ground. Consider the safety distance.

*   Car wash is not allowed in the area.

Hygiene
Waste must be sorted according to the campsite’s rules and in the designated containers. Coarse waste and hazardous waste are referred to the municipality´s own waste station. Personal washing and, clothes laundering and natural needs must be done in designated sanitation areas.

Leave the common areas (Laundry room, TV room, kitchen, sauna and sanitation) in the same condition as you wish to find them.

Responsibility
The campsite owner and staff are not responsible for damage to or loss of camping guests’ property. Anyone who damages buildings, material or other guests’ property may be liable to pay damages according to existing law. The guest commits to caring for rental property / area well as well as following the regulations that apply, and ensuring that fellow travelers / own visitors will do the same.

The agreement ends with immediate effect if…

  • … the guest or someone in his party appears disturbing in the rental object / area.
  • … the guest or someone in his company commits damage to the rental object / area.
  • … the guest or someone in his company does not comply with the staff / site management instructions.
  • …the rental object / area is used for unauthorized purposes.

Should the agreement cease due to any of the above cases, the guest and his party must immediately check out the rental object / area and have no right to recover any part of the rent amount.

Take care of nature
Nature must be treated with care. Any form of littering. E.g., throwing paper, waste, bottles, tins and similar, is prohibited according to the environmental protection legislation in force. Violations carry a penalty. A good campsite guest is always a nature lover.

Departure
– Check-out time no later than 11.00 for cabins and 12.00 for caravans.

– On departure, the area used must be properly cleaned.

Vi använder cookies för att mäta antalet besökare och dess upplevelse på webbplatsen. Genom att använda webbplatsen och dess tjänster godkänner du detta  Lär dig mer