Se dagens badtemperatur

Bokningsregler/ Booking conditions

Bokningsregler 2024

English is listed below.

Allmänt
Degernäs Camping är ansluten till SCR och tillämpar systemet Camping Key Europe. I appen My Camping Key (som är gratis och kan laddas hem från nätet) laddar ni hem ert campingID. Förmånskortet kostar 199 SEK och ger dig som gäst direkt tillgång till de olika förmåner som finns i CKE. Här erbjuds ni olika typer av rabatter, förmåner och en ansvars- och olycksfallsförsäkring. Ni får också katalogen Svensk Camping hemskickad och andra funktioner som underlättar campinglivet. Har ni inget kort kan ni antingen köpa ett här via vår hemsida eller via www.camping.se. Ni kan även köpa det på plats i vår reception vid ankomst. Camping Key kortet fungerar som identifikation och underlättar er in- och utcheckning. (Kortet gäller campingplatser, ej stugor)

Bokning av stuga, camping – tältplats, roddbåt eller kanot

Efter genomförd bokning skickas en bekräftelse ut. Det är ni som gäst som ansvarar för att läsa igenom bekräftelsen och kontrollera att alla uppgifter stämmer. Om något fel uppstått måste det meddelas oss inom 2 dygn. Bokningen är bindande så snart som bekräftelsen sänts ut. Du som gäst är också ansvarig för att läsa våra ordningsregler. Du finner dem på vår hemsida eller i vår reception.

OBS Vid bokning av roddbåt eller kanot gäller inte avbokningsskydd.

Vid bokning över telefon tillkommer bokningsavgift på 100 SEK.

Under lågsäsong (1/10-14/4) faktureras alla bokningar och ska vara betalda innan ankomstdagen, fakturaavgift 30:-.

Plats-/Stugnummer

Vi garanterar inte specifika stug- eller platsnummer vid bokning. Vi gör vårt bästa för att tillgodose eventuella önskemål, men vi förbehåller oss rätten att byta stug- eller platsnummer om det krävs.

Åldersgräns

För att boka/ingå avtal med oss måste du vara 18 år. Legitimation kan komma att krävas vid incheckning. Uppfyllande av åldersgräns är ett krav för att få tillträde till boendet.

Avbokning

Avbokning skall ske via telefon eller e-post till oss.
– Vid avbokning 21-7 dagar före ankomst måste 50 % av totalhyran betalas.
– Vid avbokning 6-2 dagar före ankomst måste 90 % av totalhyran betalas.
– Vid avbokning 1-0 dagar före ankomst måste 100 % av totalhyran betalas.

Ovan kostnad faktureras, fakturaavgift tillkommer 30 SEK.

Önskar du hellre omboka din vistelse så går det bra att göra max 2 gånger och under samma säsong.

Vid ombokning och sedan avbokning gäller ursprungliga bokningen och antal dagar för avbokning. Vilket innebär att om du önskat avboka 2 dagar innan ankomst men valt att omboka och sedan måste avboka räknas det från första avbokningen. Alltså 2 dagar oavsett om det vid ombokningen är mer än 2 dagar till ankomst.

Sker ingen avbeställning och det bokade objektet inte tas i anspråk av gästen har campingplatsen rätt att tillgodoräkna sig det totala priset för bokningen.

Vid avbokning tillkommer avbokningsavgift på 100 SEK.

Avbeställningsskydd

Du kan skydda dig mot avbokningskostnaden genom att teckna ett avbeställningsskydd, till en kostnad om 299 SEK per bokning. Avbeställningsskydd kan endast tecknas i samband med bokning. Med tecknat avbeställnings-skydd kan du avboka fram till sju (7) dagar innan ankomst kostnadsfritt (avbokningsskyddet faktureras 299:-). Vill du avboka 6-0 dagar innan ankomst ska någon av nedan angivna händelser inträffat:

  • dödsfall, sjukdom eller olycksfall av allvarlig art som drabbat dig själv, maka/maka, sambo, dina eller maka/makes/sambos föräldrar, barn, syskon eller medresenär.
  • det inträffar någon annan allvarlig händelse utanför din kontroll, t.ex. omfattande eldsvåda eller översvämning i din bostad, som medför att det inte är rimligt att begära att du skall stå fast vid din bokning.
  • Inkallelse till krigsmakten eller civilförsvaret.
  • Under rådande omständigheter gällande Covid-19 följer vi folkhälsomyndighetens och SCR:s direktiv.

Du måste kunna styrka ditt förhinder med intyg från läkare, myndighet eller försäkringsbolag. Intyg som inkommer senare än sju (7) dagar efter avbokningsdatum beaktas ej. Detta gäller även under pågående pandemi.

Önskar du hellre omboka din vistelse så går det bra att göra max 2 gånger och under samma säsong.

OBS Vid bokning av roddbåt eller kanot gäller inte avbokningsskydd.

Kostnad för avbeställningsskydd kommer skickas på faktura via mail (om detta inte redan är betalt).Kostnad för avbeställningsskydd återbetalas ej.

Överlåtelse av bokning

En bokning får ej överlåtas utan vårt godkännande. Vi har rätt att neka överlåtelse utan särskild anledning.

Betalning

Bokning och avbeställningsskydd betalas vid ankomst eller direkt via hemsidan om man gjort bokningen via camping.se. Vid avbokning faktureras kostnaderna i efterhand.

In-/utcheckningstider

Incheckningstiden på campingplatsen för campingtomt eller stuga är tidigast 15:00. Utcheckningstiden är senast 11:00. Vid försenad utcheckning äger campingplatsen rätt att debitera ytterligare dygnsavgift.

Utebliven gäst

Om gästen uteblir från ankomst på inbokad dag och ingen annan överenskommelse har träffats, har campingplatsen rätt att hyra ut platsen till en annan gäst dagen efter bokad ankomst.

Tidigarelagd avresa

Om du väljer att lämna bokat boende tidigare än vad som bokats, återbetalas ingen del av hyran.

Avtalet upphör

  • Du eller någon i ditt sällskap uppträder störande i stugan/campingplatsen eller på området.
  • Du eller någon i ditt sällskap begår skadegörelse i stuga/campingplatsen eller på området.
  • Stugan/campingplatsen används till ej avsett ändamål.
  • Om avtalet upphör att gälla pga. av ovan nämnda fall måste du och ditt sällskap omedelbart flytta från stugan/campingplatsen och du äger ingen rätt att återfå någon del av hyresbeloppet.

Försäkringar

Gästen ombesörjer själv det skydd han anser erforderligt såsom ansvars-, olycksfalls- och resgodsförsäkring. För incheckad gäst med giltigt Camping Key Europe gäller särskild försäkring vid olycksfall på platsen.

Campingplatsens ansvar

Campingplatsen är ansvarig för skada som åsamkas gästen genom bevisad vårdslöshet av campingvärden eller av denne anställd personal inom ramen för dessas tjänsteåligganden. Campingplatsen ansvarar inte för skada som drabbat gäst av utomstående eller annan gäst. Ej heller för skada som legat utanför campingplatsens kontroll.

Uppdaterad: 2023-09-15

Booking conditions 2024

General

Degernäs Camping applies Camping Key Europe System. In the app My Camping Key (which is free and can be downloaded from the web) you load your campingID at home. The benefit card costs SEK 199 and gives you direct access to the various benefits that are available in CKE. Here you are offered different types of discounts, benefits and a liability and accident insurance and other functions that make camping life easier. If you don´t have a card you can either buy one at our website or at www.camping.se. You can also buy it at our reception upon arrival. Camping Key card serves as identification and facilitates check-in and check-out. (Not for bookings of cabin)

Reservation

After booking, a confirmation will be sent out. You, as guest, are responsible for reading the confirmation and verifying that all information is correct. If any error has occurred, it must be notified to us immediately. The booking is binding as soon as the confirmation is sent out. You, as guest, are also responsible for reading our regulations. You can read them on our website or at our reception. When booking over the telephone, a booking fee of SEK 100 is added.

Place-/cabinnumber

We cannot guarantee a specific number on campingplace or cabin at reservation. We do our best to meet your requests, but we reserve the right to change number if it is necessary.

Age limit

To make a reservation you need to be at least 18 years old. Proof of age may be required at check-in.

Cancellation

Cancellations must be made via e-mail or telephone.
– Cancellation made 21-7 days before arrival will be charged with 50 % of the total rent.
– Cancellation made 6-2 days before arrival will be charged with 90 % of the total rent.
– Cancellation made 1-0 days before arrival will be charged with 100 % of the total rent.

Above costs are invoiced, an invoice fee of SEK 30 is added.

If you would rather rebook your stay, it is fine to do it a maximum of 2 times and during the same season.

In case of rebooking and then cancellation, the original booking and number of days for cancellation apply. Which means that if you wanted to cancel 2 days before arrival but chose to rebook and then have to cancel, it is counted from the first cancellation. So 2 days, regardless of whether at the time of rebooking it is more than 2 days until arrival.

If no cancellation and the reserved objects are not required by the guest, the campsite has the right to charge the total payment of the reservation and the object to be used to another guest. 

Cancellation insurance

You can protect yourself against the cancellation cost by signing a cancellation insurance, at a cost of SEK 199 per booking. Cancellation insurance can only be taken out in connection with booking and paid together with the booking upon arrival. In case of cancellation, the costs are invoiced afterwards. With signed cancellation insurance, you can cancel your booking up to 24 hours before the arrival date, provided that any of the events listed below have occurred:
• Death, illness or accident of a serious nature that affected yourself, spouse, cohabiting, your spouse / cohabitings parents, children, siblings or fellow travelers.
• There is some other serious event outside your control, eg. extensive fire or flood in your home, which means that it is not reasonable to request that you stick to your booking.
• Call to the armed forces or civil defense.

You must be able to prove your impediment with a certificate from a doctor, authority or insurance company. Certificates that arrive later than seven (7) days after the cancellation date are not considered.

Cancellations will be subject to a cancellation fee of SEK 100. The cost of cancellation insurance is not refunded.

Transfer of reservation

It is not allowed to transfer the reservation without our approval. We reserve the right to refuse the transfer with no particular reason.

Payment

You pay your reservation and cancellation insurance upon arrival. In case of cancellation, the costs are invoiced afterwards.

Check-in/out time

Check-in time is no earlier than 15:00. Check-out is latest 11:00.

Early departure

No refund for departure earlier than booked.

Insurance

The guest is responsible for having current insurance. For a guest checked-in with Camping Key Europe applies special accident insurance.

Our responsibility

The campsite is responsible for damage caused by the negligence of staff of the campsite. The campsite is not responsible for damage caused by third part or other guest. Nor for the damage that was outside the campsite control.

Uppdaterad: 2023-09-15

Vi använder cookies för att mäta antalet besökare och dess upplevelse på webbplatsen. Genom att använda webbplatsen och dess tjänster godkänner du detta  Lär dig mer