Se dagens badtemperatur

Bra att veta

Klicka på rubriken nedan för mer information

Inför resan

Alla våra stugor är så kallade självhushålls stugor.

Packlista:

 • Toalettpapper
 • Tvål
 • Hygienartiklar
 • Handdukar (kan hyras av oss)
 • Sängkläder (kan hyras av oss)
 • Badkläder
 • Solskyddsfaktor
 • Myggmedel

I vår reception finns ett mindre utbud av hygienartiklar mm annars finns Pe-Kås och ICA inne i Degerfors.

Stugregler

Incheckning från kl. 15:00

Utcheckning senast kl. 11:00

Alla stugor betalas vid ankomst, Swish eller med kort.

Stugorna är av typen självhushåll. Det innebär att du städar själv och tar med eget sänglinne och handdukar. Du kan lägga till städning av stugan i din bokning, även sänglinne. Toapapper ingår ej i stugan. Beställer ni städning av oss ska ni ta ut soporna, tömma kylen och diska, ytterligare information finns i stugorna.

 

Vid ankomst

Incheckning från klockan 15.00 via campingens reception eller golfreceptionen se öppettider här.

När du parkerar vagn/husbil så ska säkerhetsavstånden hållas. Minst 4 meter tomrum till nästa ekipage. Är du osäker på hur du ska ställa dig, fråga oss.

Betalning sker via swish eller kort.

Hyr du en stuga tänk på att det är självhushåll. Ta med dig toapapper och liknade förnödenheter. Sängkläder och handdukar kan du hyra hos oss.

 

Under vistelsen

Under din vistelse på camping är det viktigt att du trivs, likaså andra som är på campingen.

Vi hjälps åt att hålla rent och snyggt. Det finns tunnor för avfall och även för pant.

Tänk på att hålla rätt säkerhetsavstånd mellan ekipagen. Det ska alltid vara minst 4 meter mellan vagn och nästa ekipage/bil/tält.

Avstånd ska även hållas mellan personer med tanke på Covid-19 smittspridning. Använd gärna munskydd.

Covid-19 Vi tar det på allvar!

Förstärkta rutiner kring städning och hygien

 • Våra medarbetare har fått utbildning i hygien och nya städrutiner och vi tar löpande del av myndigheternas riktlinjer och rekommendationer.
 • Vi utför regelbunden desinficering av ytor som används ofta som exempelvis dörrhandtag och kortterminaler.
 • Vi har ökat fokus på handhygien med information i allmänna utrymmen om vikten av handhygien.

Vi hjälper dig hålla avstånd

 • Vi har satt upp markeringar i golvet för att hjälpa dig att se var du kan stå för att undvika att komma för nära någon annan.
 • Du kommer mötas av ett antal “kom ihåg att hålla avstånd”-skyltar som hjälper oss alla att inte glömma.
Vilka stugor får man ha djur?

– Djur är tillåtna i alla stugor, utom Älvstugorna.

När ska betalning ske?

Betalning sker vid ankomst när receptionen är öppen eller via faktura under vinterperioden.

Vilken tid är incheckning?

Incheckning sker efter kl. 15.00.

När är utcheckning?

Senast kl. 11.00 på avresedagen.

Betalas dusch och tvättstuga med polletter?

Nej, dusch är gratis när man bor hos oss och tvätt- och tork bokas och betalas i reception under öppettide.

Kan man checka in innan/efter att receptionen är öppen?

Ja, meddela oss under våra öppettider innan ankomstdagen så löser vi det.

 

Ordningsregler

Engish are listed below…

Utrustning
Campingenhet, d v s, husvagn/bil med eller utan förtält skall placeras med minst 4 meters avstånd från annan campingenhet. 1 bil/plats. Övriga fordon hänvisas till gästparkeringen.

Vid byggande av fasta anordningar såsom golv, staket eller skyddsvall måste alltid kontakt med campingvärd tas. Se till att gasol- och elutrustning är provad och godkänd enligt gällande bestämmelser.

Besökande

Tillfälliga besökare ombedes att parkera på gästparkeringen utanför campingområdet.

Hundar
Hundar skall hållas kopplade inom campingens område och rastas utanför campingområdet. Plocka alltid upp hundlatrin och kasta i någon av våra papperskorgar.

Rökning

Rökning är, enligt lag, förbjuden på allmän plats. I och runt reception, sanitet, bastu mm är det förbjudet att röka.

Du får röka på din hyrda uppställningsplats, gångvägar och speciella anvisade rökplatser (kommer upp inom kort).

I stugorna är det rökförbud.

Tänk på din omgivning så de inte blir utsatta för passiv rökning.

Allmänna regler
*   Incheckningstid från kl.15.00.

*   Respektera andras önskan om att få vara ifred.
*   Motorfordonstrafik på campingplatsen får endast ske mellan områdets entré och den egna tomten.
*   Fartbegränsning gäller inom området och är maximerad till 20 km/h. Bilkörning under alkohol- och drogpåverkan är absolut förbjuden.

*   Visa omtanke och hänsyn och iaktta tystnad mellan kl. 23:00-07:00.

*   Håll ordning inom campingplatsen, det behövs för den allmänna trivseln.
*   Var aktsam om gräs och planteringar, om närboendes tält och övrig egendom.
*   Bollspel är inte tillåtet vid tält/husvagnar/husbilar, endast på särskilt anordnad plan.

*   Grillning är endast tillåtet vid upphöjd grill, ej direkt på marken. Tänk på säkerhetsavstånd.

*   Biltvätt är inte tillåtet inom området.

Hygien
Avfall sorteras i de kärl som anvisas. Använd vår sorteringsgård. Grovsopor och farligt avfall hänvisas till kommunens egen sopstation.

Personlig hygien, klädtvätt samt naturbehov skall göras i därför avsedda sanitetsutrymmen.

Lämna de gemensamma utrymmena (tvättstuga, TV-rum, kök, bastu och sanitet) i samma skick som du själv önskar finna dem.

Ansvar
Campingvärden eller personalen ansvarar inte för skador på eller förlust av campinggästernas ägodelar. Den som skadar byggnader, material eller andra gästers ägodelar kan göras ersättningsskyldig enligt gällande lagregler. Gästen förbinder sig att vårda hyresobjekt/område väl samt följa de ordningsregler som gäller, samt se till att medresenärer/egna besökare gör detsamma.

Avtalet upphör med omedelbar verkan om…

 • …gästen eller någon i dennes sällskap uppträder störande i hyresobjektet/på området.
 • …gästen eller någon i dennes sällskap begår skadegörelse på hyresobjektet/på området.
 • …gästen eller någon i dennes sällskap inte rättar sig efter personalens/platsledningens anvisningar.
 • …hyresobjektet/området används till ej tillåtet ändamål.

Skulle avtalet upphöra på grund av något av ovanstående fall måste gästen och dennes sällskap omedelbart checka ut från hyresobjektet/området och äger ingen rätt att återfå någon del av hyresbeloppet.

Var rädd om naturen

Naturen måste behandlas med försiktighet. Det är förbjudet att slänga papper, avfall, flaskor, burkar och liknande i enlighet med gällande miljöskyddslagstiftning. Brott medför straff. En bra campingplats gäst är alltid en naturälskare.

Avresa
– Utcheckningstid senast kl.11.00

– Vid avresa skall utnyttjat område vara väl avstädat.

Regulations

Equipment
A camping unit, I e, caravan/motorhome with or without a side tent, must be placed at least 4 m from another camping unit. 1 car/campsite. Other vehicles are referred to the guest parking.

When building a fixed device such as a floor, fence or shelter, a contact always must be taken with the campsite owner.

Ensure that gasol- and electrical equipment are tested and approved in accordance with applicable regulations.

Dogs
Dogs must be kept on a leash and exercised outside the campingsite grounds.

Smoking

Smoking is, by law, prohibited in public places. In and around reception, sanitation, sauna etc. smoking is prohibited.

You can smoke at your rented stand, walkways and special designated smoking areas (coming up shortly).

There is no smoking in the cabins.

Respect others and do not expose them to passive smoking.

General rules
*   Check in from 15.00 pm.

*   Respect the wishes of others to be left alone.
*   Motor vehicle traffic is only permitted on the campsite between the campsite entrance and the     guest’s own pitch.
*  Speed limitation applies in the area and is maximized to 20 km / h. Driving under the influence of alcohol and drugs is absolutely forbidden.

*   Show consideration. The campsite should be quiet from 11 pm – 7 am.
*  Keep order within the campsite. This is necessary for everyone’s comfort.

*  Take care of grass and flowerbeds, nearby tents and other property.
*   Ball games are not allowed by the tents/caravans/motorhomes. Football is only allowed on specially arranged pitches.

*   Grilling is only allowed with raised grill, not directly on the ground. Consider the safety distance.

*   Car wash is not allowed in the area.

Hygiene
Waste must be sorted according to the campsite’s rules and in the designated containers. Coarse waste and hazardous waste are referred to the municipality´s own waste station. Personal washing and, clothes laundering and natural needs must be done in designated sanitation areas.

Leave the common areas (Laundry room, TV room, kitchen, sauna and sanitation) in the same condition as you wish to find them.

Responsibility
The campsite owner and staff are not responsible for damage to or loss of camping guests’ property. Anyone who damages buildings, material or other guests’ property may be liable to pay damages according to existing law. The guest commits to caring for rental property / area well as well as following the regulations that apply, and ensuring that fellow travelers / own visitors will do the same.

The agreement ends with immediate effect if…

 • … the guest or someone in his party appears disturbing in the rental object / area.
 • … the guest or someone in his company commits damage to the rental object / area.
 • … the guest or someone in his company does not comply with the staff / site management instructions.
 • …the rental object / area is used for unauthorized purposes.

Should the agreement cease due to any of the above cases, the guest and his party must immediately check out the rental object / area and have no right to recover any part of the rent amount.

Take care of nature
Nature must be treated with care. Any form of littering. E.g., throwing paper, waste, bottles, tins and similar, is prohibited according to the environmental protection legislation in force. Violations carry a penalty. A good campsite guest is always a nature lover.

Departure
– Check out by the latest 11.00 am. – On departure, the area used must be properly cleaned.

Bokningsregler 2023

English is listed below.

Allmänt
Degernäs Camping är ansluten till SCR och tillämpar systemet Camping Key Europe. I appen My Camping Key (som är gratis och kan laddas hem från nätet) laddar ni hem ert campingID. Förmånskortet kostar 199 SEK och ger dig som gäst direkt tillgång till de olika förmåner som finns i CKE. Här erbjuds ni olika typer av rabatter, förmåner och en ansvars- och olycksfallsförsäkring. Ni får också katalogen Svensk Camping hemskickad och andra funktioner som underlättar campinglivet. Har ni inget kort kan ni antingen köpa ett här via vår hemsida eller via www.camping.se. Ni kan även köpa det på plats i vår reception vid ankomst. Camping Key kortet fungerar som identifikation och underlättar er in- och utcheckning. (Kortet gäller campingplatser, ej stugor)

Bokning av stuga, camping – tältplats, roddbåt eller kanot

Efter genomförd bokning skickas en bekräftelse ut. Det är ni som gäst som ansvarar för att läsa igenom bekräftelsen och kontrollera att alla uppgifter stämmer. Om något fel uppstått måste det meddelas oss inom 2 dygn. Bokningen är bindande så snart som bekräftelsen sänts ut. Du som gäst är också ansvarig för att läsa våra ordningsregler. Du finner dem på vår hemsida eller i vår reception.

OBS Vid bokning av roddbåt eller kanot gäller inte avbokningsskydd.

Vid bokning över telefon tillkommer bokningsavgift på 100 SEK.

Under lågsäsong (1/10-14/4) faktureras alla bokningar och ska vara betalda innan ankomstdagen, fakturaavgift 30:-.

Plats-/Stugnummer

Vi garanterar inte specifika stug- eller platsnummer vid bokning. Vi gör vårt bästa för att tillgodose eventuella önskemål, men vi förbehåller oss rätten att byta stug- eller platsnummer om det krävs.

Åldersgräns

För att boka/ingå avtal med oss måste du vara 18 år. Legitimation kan komma att krävas vid incheckning. Uppfyllande av åldersgräns är ett krav för att få tillträde till boendet.

Avbokning

Avbokning skall ske via telefon eller e-post till oss.
– Vid avbokning 21-7 dagar före ankomst måste 50 % av totalhyran betalas.
– Vid avbokning 6-2 dagar före ankomst måste 90 % av totalhyran betalas.
– Vid avbokning 1-0 dagar före ankomst måste 100 % av totalhyran betalas.

Ovan kostnad faktureras, fakturaavgift tillkommer 30 SEK.

Sker ingen avbeställning och det bokade objektet inte tas i anspråk av gästen har campingplatsen rätt att tillgodoräkna sig det totala priset för bokningen.

Vid avbokning tillkommer avbokningsavgift på 100 SEK.

Avbeställningsskydd

Du kan skydda dig mot avbokningskostnaden genom att teckna ett avbeställningsskydd, till en kostnad om 299 SEK per bokning. Avbeställningsskydd kan endast tecknas i samband med bokning. Med tecknat avbeställnings-skydd kan du avboka fram till 24 timmar före ankomstdag, förutsatt att någon av nedan angivna händelser inträffat:

 • dödsfall, sjukdom eller olycksfall av allvarlig art som drabbat dig själv, maka/maka, sambo, dina eller maka/makes/sambos föräldrar, barn, syskon eller medresenär.
 • det inträffar någon annan allvarlig händelse utanför din kontroll, t.ex. omfattande eldsvåda eller översvämning i din bostad, som medför att det inte är rimligt att begära att du skall stå fast vid din bokning.
 • Inkallelse till krigsmakten eller civilförsvaret.
 • Under rådande omständigheter gällande Covid-19 följer vi folkhälsomyndighetens och SCR:s direktiv.

Du måste kunna styrka ditt förhinder med intyg från läkare, myndighet eller försäkringsbolag. Intyg som inkommer senare än sju (7) dagar efter avbokningsdatum beaktas ej. Detta gäller även under pågående pandemi.

OBS Vid bokning av roddbåt eller kanot gäller inte avbokningsskydd.

Kostnad för avbeställningsskydd kommer skickas på faktura via mail (om detta inte redan är betalt).Kostnad för avbeställningsskydd återbetalas ej.

Överlåtelse av bokning

En bokning får ej överlåtas utan vårt godkännande. Vi har rätt att neka överlåtelse utan särskild anledning.

Betalning

Bokning och avbeställningsskydd betalas vid ankomst eller direkt via hemsidan om man gjort bokningen via camping.se. Vid avbokning faktureras kostnaderna i efterhand.

In-/utcheckningstider

Incheckningstiden på campingplatsen för campingtomt eller stuga är tidigast 15:00. Utcheckningstiden är senast 11:00. Vid försenad utcheckning äger campingplatsen rätt att debitera ytterligare dygnsavgift.

Utebliven gäst

Om gästen uteblir från ankomst på inbokad dag och ingen annan överenskommelse har träffats, har campingplatsen rätt att hyra ut platsen till en annan gäst dagen efter bokad ankomst.

Tidigarelagd avresa

Om du väljer att lämna bokat boende tidigare än vad som bokats, återbetalas ingen del av hyran.

Avtalet upphör

 • Du eller någon i ditt sällskap uppträder störande i stugan/campingplatsen eller på området.
 • Du eller någon i ditt sällskap begår skadegörelse i stuga/campingplatsen eller på området.
 • Stugan/campingplatsen används till ej avsett ändamål.
 • Om avtalet upphör att gälla pga. av ovan nämnda fall måste du och ditt sällskap omedelbart flytta från stugan/campingplatsen och du äger ingen rätt att återfå någon del av hyresbeloppet.

Försäkringar

Gästen ombesörjer själv det skydd han anser erforderligt såsom ansvars-, olycksfalls- och resgodsförsäkring. För incheckad gäst med giltigt Camping Key Europe gäller särskild försäkring vid olycksfall på platsen.

Campingplatsens ansvar

Campingplatsen är ansvarig för skada som åsamkas gästen genom bevisad vårdslöshet av campingvärden eller av denne anställd personal inom ramen för dessas tjänsteåligganden. Campingplatsen ansvarar inte för skada som drabbat gäst av utomstående eller annan gäst. Ej heller för skada som legat utanför campingplatsens kontroll.

Uppdaterad: 2022-03-15

Booking conditions 2023

General

Degernäs Camping applies Camping Key Europe System. In the app My Camping Key (which is free and can be downloaded from the web) you load your campingID at home. The benefit card costs SEK 199 and gives you direct access to the various benefits that are available in CKE. Here you are offered different types of discounts, benefits and a liability and accident insurance and other functions that make camping life easier. If you don´t have a card you can either buy one at our website or at www.camping.se. You can also buy it at our reception upon arrival. Camping Key card serves as identification and facilitates check-in and check-out. (Not for bookings of cabin)

Reservation

After booking, a confirmation will be sent out. You, as guest, are responsible for reading the confirmation and verifying that all information is correct. If any error has occurred, it must be notified to us immediately. The booking is binding as soon as the confirmation is sent out. You, as guest, are also responsible for reading our regulations. You can read them on our website or at our reception. When booking over the telephone, a booking fee of SEK 100 is added.

Place-/cabinnumber

We cannot guarantee a specific number on campingplace or cabin at reservation. We do our best to meet your requests, but we reserve the right to change number if it is necessary.

Age limit

To make a reservation you need to be at least 18 years old. Proof of age may be required at check-in.

Cancellation

Cancellations must be made via e-mail or telephone.
– Cancellation made 21-7 days before arrival will be charged with 50 % of the total rent.
– Cancellation made 6-2 days before arrival will be charged with 90 % of the total rent.
– Cancellation made 1-0 days before arrival will be charged with 100 % of the total rent.

If no cancellation and the reserved objects are not required by the guest, the campsite has the right to charge the total payment of the reservation and the object to be used to another guest.

Cancellation insurance

You can protect yourself against the cancellation cost by signing a cancellation insurance, at a cost of SEK 199 per booking. Cancellation insurance can only be taken out in connection with booking and paid together with the booking upon arrival. In case of cancellation, the costs are invoiced afterwards. With signed cancellation insurance, you can cancel your booking up to 24 hours before the arrival date, provided that any of the events listed below have occurred:
• Death, illness or accident of a serious nature that affected yourself, spouse, cohabiting, your spouse / cohabitings parents, children, siblings or fellow travelers.
• There is some other serious event outside your control, eg. extensive fire or flood in your home, which means that it is not reasonable to request that you stick to your booking.
• Call to the armed forces or civil defense.

You must be able to prove your impediment with a certificate from a doctor, authority or insurance company. Certificates that arrive later than seven (7) days after the cancellation date are not considered.

Cancellations will be subject to a cancellation fee of SEK 100. The cost of cancellation insurance is not refunded.

Transfer of reservation

It is not allowed to transfer the reservation without our approval. We reserve the right to refuse the transfer with no particular reason.

Payment

You pay your reservation and cancellation insurance upon arrival. In case of cancellation, the costs are invoiced afterwards.

Check-in/out time

Check-in time is no earlier than 15:00. Check-out is latest 11:00.

Early departure

No refund for departure earlier than booked.

Insurance

The guest is responsible for having current insurance. For a guest checked-in with Camping Key Europe applies special accident insurance.

Our responsibility

The campsite is responsible for damage caused by the negligence of staff of the campsite. The campsite is not responsible for damage caused by third part or other guest. Nor for the damage that was outside the campsite control.

Uppdaterad: 2022-03-15

Tvättstugan

Tvättmaskin, torktumlare och torkskåp finns att hyra på anläggningen. Det finns även strykbord och strykjärn för den som vill lägga mer tid i tvättstugan.

Bokning och betalning sker i receptionen.

Tvättmaskin, torktumlare och torkskåp finns att hyra på anläggningen. Det finns även strykbord och strykjärn för den som vill lägga mer tid i tvättstugan.

Bokning och betalning sker i receptionen.

 

Vi använder cookies för att mäta antalet besökare och dess upplevelse på webbplatsen. Genom att använda webbplatsen och dess tjänster godkänner du detta  Lär dig mer